ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทำเบียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 8  ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลำดับที่ 1 
นางมารศรี  สุธานิธิ

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลำดับที่ 2 
นางนัยนา  สัมฤทธิ์

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลำดับที่ 3 
นางโนรี  ศรีรัตน์

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลำดับที่ 4
นางวันดี  พูนศิลป์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลำดับที่ 5
นางวิจิตตา  คำยัง

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลำดับท่ี่ 6 
นางฐาปนีย์  บำรุง 

 

  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลำดับที่ 7 
นางอำไพ  จันทะปัญญาศิลป์

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลำดับที่ 8 
นางฐิติมน  นาคครุฑ
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835