ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
บทเรียนออนไลน์(เพิ่มเติม)

บทเรียนออนไลน์ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา

 

ระดับชั้น >> ภาษาไทย >> คณิตศาสตร์ >> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> ภาษาต่างประเทศ
ป.1

สัปดาห์ที่ 1

 
สัปดาห์ที่ 2
 
สัปดาห์ที่ 3 
 
สัปดาห์ที่ 4
 
สัปดาห์ที่ 5
 
สัปดาห์ที่ 6
 

สัปดาห์ที่ 1

 
สัปดาห์ที่ 2
 
สัปดาห์ที่ 3 
 
สัปดาห์ที่ 4
 
สัปดาห์ที่ 5
 
สัปดาห์ที่ 6
 
 

สัปดาห์ที่ 1

 
สัปดาห์ที่ 2
 
สัปดาห์ที่ 3 
 
สัปดาห์ที่ 4
 
สัปดาห์ที่ 5
 
สัปดาห์ที่ 6
 

สัปดาห์ที่ 1

 
สัปดาห์ที่ 2
 
สัปดาห์ที่ 3 
 
สัปดาห์ที่ 4
 
สัปดาห์ที่ 5
 
สัปดาห์ที่ 6
 

ป.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป.3
 

 

 
 
 
ป.4
 
 
 
 
 
ป.5  FB:>> ครูคำตัน
-ทดลองสอนออนไลน์
-
ทำไมต้องเรียนไทย-ป5.pdf

 ครูวุฒิชัย

QR Code- ครูวุฒิชัย.jpg

  FB:>> ครูระยอง

  FB:>> ครูณัฐกานต์

ป.6

 

 
 
 
 
 
 
ม.1  FB:>> ครูรัชพล  FB:>>ครูจริยาภรณ์
 

สัปดาห์ที่ 1

 
สัปดาห์ที่ 2
 
 
 
 FB:>> ครูน้ำผึ้ง
ม.2  FB:>> ครูรัชพล  FB:>>ครูจิยาภรณ์
 

สัปดาห์ที่ 1

 
สัปดาห์ที่ 2
 
 
 
 FB:>> ครูน้ำผึ้ง
ม.3  FB:>> ครูรัชพล  FB:>>ครูจริยาภรณ์ 
 
 FB:>> ครูน้ำผึ้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ รายวิชา  

ระดับชั้น สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1  


ป.2ป.3
 

ป.4ป.5    

ป.6ม.1 ม_1-การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย.pdf
ม_1-แบบฝึกหัดเรื่อง การปกครองสุโขทัย.pdf


FB:>> ครูธิดาภรณ์
สุข-ม_1-การปฐมพยาบาล.pdf
สุข-ม_1-ใบงานที่ 1 เรื่อง การปฐมพยาบาล.pdf
สุข-ม_1-ใบงานที่ 2 เรื่องการปฐมยาบาลผู้ที่เป็นลม.pdf
สุข-ม_1-ใบงานที่ 3 เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแจ็บ.pdf

ม.2 ม_2-การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา.pdf
ประวัติศาสตร์ ม.2 เรียนวันที่12 และ19 มค2564
เรื่องการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา(ต่อ)  

-การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
-การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
-การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย

ม_2-แบบฝึกหัดเรื่อง การปกครองอยุธยา.pdf


FB:>> ครูธิดาภรณ์
สุข-ม_2-ปัญหาสุขภาพจิต.pdf
สุข-ม_2-ใบงาน 1 เรื่อง ปัญหาสุขภาพจิต.pdf
สุข-ม_2-ใบงาน 2 เรื่อง อารมณ์และความเครียด.pdf
สุข-ม_2-ใบงาน 3 เรื่อง ข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต.pdf

ม.3
วิชาประวัติศาสตร์ ม. 3  เรียนวันที่11,18 มค เรือง
บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี
ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่งคงของชาติ

-เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 4) 

-
เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 5)

-
เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 6)

-
เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 7)

-
เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 8)

-
เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(รัชกาลที่ 9)


ม_3-แบบฝึกหัดเรื่อง บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี.pdf
 

FB:>> ครูธิดาภรณ์

สุข-ม_3-ความรุนแรง.pdf
สุข-ม_3-ใบงาน 1 เรื่อง ประเภทของความรุนแรง.pdf
สุข-ม_3-ใบงาน 2 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมความรุนแรง.pdf
สุข-ม_3-ใบงาน 3 เรื่อง ข่าวเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835