ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
บทเรียนออนไลน์(เพิ่มเติม)

ตารางมอบหมายงาน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา

 

ระดับชั้น >> ภาษาไทย >> คณิตศาสตร์ >> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> ภาษาต่างประเทศ
ป.1


 
ป.2
 
 


ป.3
  
 
 
 
ป.4
 
 
 
  
ป.5  ภาษาไทย -ป_5-(สค-กย).pdf    

 

ป.6

 

 

 

 

 

  
  
  
ม.1  ภาษาไทย -ม_1-(สค-กย).pdf  คณิตศาสตร์-ม1-(สค-กย).pdf  -วิทยาศาสตร์-ม1-(สค-กย).pdf
-เทคโนโลยีสารสนเทศ-ม1-(สค-กย).pdf
 ภาษาอังกฤษ-ม_1-(สค-กย).pdf
ม.2  ภาษาไทย -ม_2-(สค-กย).pdf  คณิตศาสตร์-ม2-(สค-กย).pdf  -วิทยาศาสตร์-ม2-(สค-กย).pdf
-เทคโนโลยีสารสนเทศ-ม2-(สค-กย).pdf
 ภาษาอังกฤษ-ม_2-(สค-กย).pdf
ม.3  ภาษาไทย -ม_3-(สค-กย).pdf  คณิตศาสตร์-ม3-(สค-กย).pdf  วิทยาศาสตร์-ม3-(สค-กย).pdf
-
เทคโนโลยีสารสนเทศ-ม3-(สค-กย).pdf
 ภาษาอังกฤษ-ม_3-(สค-กย).pdf

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ รายวิชา  

ระดับชั้น สังคมศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1  


ป.2ป.3
 

ป.4ป.5    

ป.6ม.1 สังคมศึกษา-ม1-(สค-กย).pdf
-ประวัติศาสตร์-ม1-(สค-กย).pdf
 -ศิลปะ-ม_1-(สค-กย).pdf
-ดนตรี-นาฎศิลป์ -ม1-(สค-กย).pdf
 การงานอาชีพ-ม1-(สค-กย).pdf สุขและพละ-ม1-(สค-กย).pdf
ม.2  -สังคมศึกษา-ม2-(สค-กย).pdf
-ประวัติศาสตร์-ม2-(สค-กย).pdf
 -ศิลปะ-ม_2-(สค-กย).pdf
-ดนตรี-นาฎศิลป์ -ม2-(สค-กย).pdf
 การงานอาชีพ-ม2-(สค-กย).pdf สุขและพละ-ม2-(สค-กย).pdf

ม.3 -สังคมศึกษา-ม3-(สค-กย).pdf
-ประวัติศาสตร์-ม3-(สค-กย).pdf
 -ศิลปะ-ม_3-(สค-กย).pdf
-ดนตรี-นาฎศิลป์ -ม3-(สค-กย).pdf
 การงานอาชีพ-ม3-(สค-กย).pdf สุขและพละ-ม3-(สค-กย).pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835