ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา

 

ระดับชั้น >> ภาษาไทย >> คณิตศาสตร์ >> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> ภาษาต่างประเทศ
ป.1
สัปดาห์ที่ 1
 สัปดาห์ที่ 2
 สัปดาห์ที่ 3 
 สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
 - ทบทวนอ่านคำที่ประสมด้วย
   สระ
 อะ  อา  อิ  อี   อึ  อือ 
   อุ  อู 
และเลขไทย
-ใบงานภาษาไทย-สัปดาห์ที่6.pdf
 สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 1
 - สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
ป.2 สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
 สัปดาห์ที่ 5
 -มาตรา แม่ กก
 สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 1 
สัปดาห์ที่ 2
 สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
-I have long legs
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
ป.3

สัปดาห์ที่ 1
-1
คำและการสังเกตเสียงสระ
-1
ใบความรู้ที่ 1 สระ (1).pdf
-1
ใบงานที่ 1 สระ (2).pdf
-1
สระคงรูป สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป 
-1
ใบความรู้ที่ 2 การใช้สระ (3).pdf
-
ใบงานที่ 2 การใช้สระ (4).pdf
สัปดาห์ที่ 2
-นิทานฝึกอ่านสระลดรูป-เปลี่ยนรูป
-ป_3-2ใบงาน(3).pdf

-
นิทาน กระต่ายตื่นตูม
-ป_3-2นิทานกระต่ายตื่นตูม(3).pdf
-ป_3-2ใบงาน(4).pdf
สัปดาห์ที่ 3
-
แม่ ก กา และ แม่ กก
-ป_3-3ใบความรู็แม่ ก กา แม่กก (1).pdf
-ป_3-3ตัวอย่างใบงานแม่ ก กา แม่กก(2).pdf
-
เรียนรู้เรื่อง แม่ กง
-ป_3-3ใบความรู้แม่กง(3).pdf
-ป_3-3แบบฝึกหัดแม่กงทำในสมุด(5).pdf
สัปดาห์ที่ 4
-ทบทวนมาตราตัวสะกด ตอนที่ 1
-ป_3-4ใบความรู้แม่กน เกย เกอว กม(1).pdf
-
ทบทวนมาตราตัวสะกด ตอนที่ 2
-ป_3-4ใบความรู้แม่กด แม่กบ(3).pdf
สัปดาห์ที่ 5
-มาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียว
-ป_3-5เรียนรู้คำมาตราตัวสะกดตรงมาตรา(1).pdf
-ป_3-5แบบฝึกหัดตัวสะกดตรงตามมาตรา(ทำในสมุด)(2).pdf
-
มาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัว
-ป_3-5เรียนรู้คำมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา(3).pdf
-ป_3-5แบบฝึกหัดตะสะกดไม่ตรงตามมาตรา(ทำในสมุด)(4).pdf
สัปดาห์ที่ 6
-
มาตราตัวสะกด 8 มาตรา
-ป_3-6แบบฝึกหัดทำในสมุดแม่ไก่(4).pdf
-บทกลอนสอนอ่าน แม่ ก กา
-ป_3-6ใบความรู้บทร้อยกรองแม่ไก่(3).pdf
-ป_3-6แบบฝึกหัดทำในสมุดแม่ไก่(4).pdf
สัปดาห์ที่ 7
-นิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ
-ป_3-7แบบฝึกหัดนิทานเด็กเลี้ยงแกะทำในสมุด(1).pdf

สัปดาห์ที่ 1
 -
จำนวนนับไม่เกิน 100,000
-ใบงานที่ 11 คณิต-ป3.pdf
-
ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจาย
-
ใบงานที่ 12 คณิต-ป3.pdf
สัปดาห์ที่ 2
-
การเปรียบเทียบจำนวน
-ใบงานที่ 23 คณิต-ป3.pdf
-
การเรียงลำดับจำนวน
-
ใบงานที่ 24 คณิต-ป3.pdf
สัปดาห์ที่ 3
-
การนับเพิ่ม
-
ใบงานที่ 35 คณิต-ป3.pdf
-
การนับลด
-
ใบงานที่ 36 คณิต-ป3.pdf
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6

 

สัปดาห์ที่ 1
-
ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์
สัปดาห์ที่ 2
- ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์
-
สัปดาห์ที่ 3
-
วัฎจักรชีวิตของสัตว์
สัปดาห์ที่ 4
-วัฎจักรชีวิตของสัตว์
-ใบงานวิทย์ ป_3-4 ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของวัฎ.pdf
สัปดาห์ที่ 5
-
ประโยชน์และโทษของวัฎจักรชีวิตของสัตว์
-ใบงานวิทย์ ป_3-5 ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของวัฎ.pdf
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 1
-Hello and song
สัปดาห์ที่ 2
-A Teacher/ Teaches in a Classroom
-
At the zoo aquarium
สัปดาห์ที่ 3
-Places
-Places2
-At the supermarket
สัปดาห์ที่ 4
-Where is it?
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
-Vehicles
-
ใบงาน+ใบความรู้ภาษาอังกฤษ ป 3.pdf

ป.4

สัปดาห์ที่ 1
-มาตราตัวสะกด
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 1
- บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 1
-
โครงสร้างในการลำเลียงสารของพืช
-
หน่วยที่ 1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สัปดาห์ที่ 2
-การจำแนกสิ่งมีชีวิต
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 1
-About me  
-Greeting and song 
-My school 
สัปดาห์ที่ 2
-Things in school 
-Places in school 
-What are you? And song 
สัปดาห์ที่ 3
-My dish
-Daily routine
-Vehicles
สัปดาห์ที่ 4
-At the zoo bird section
-Places
-World flags
สัปดาห์ที่ 5
-Family
-sickness
-My feeling
สัปดาห์ที่ 6
-What’s the weather like?  
-ใบงาน+ใบความรู้ภาษาอังกฤษ ป 4.pdf

ป.5  FB:>> ครูคำตัน
-ทดลองสอนออนไลน์
-
ทำไมต้องเรียนไทย-ป5.pdf

 ครูวุฒิชัย

QR Code- ครูวุฒิชัย.jpg

  FB:>> ครูระยอง

  FB:>> ครูณัฐกานต์
- International Food

ป.6

 สัปดาห์ที่ 1
-พื้นฐานการอ่านจับใจความ
-เฉลยแบบฝึกหัดพื้นฐานการอ่านจับใจความ
สัปดาห์ที่ 2
-การอ่านจับใจความสำคัญจากบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
-แบบฝึกหัด เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ
 

 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 1
-ประเภทสารอาหาร
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
 สัปดาห์ที่ 1
ม.1  FB:>> ครูรัชพล  FB:>>ครูจริยาภรณ์
สัปดาห์ที่ 2
 สัปดาห์ที่ 3
 สัปดาห์ที่ 4
 สัปดาห์ที่ 5
 สัปดาห์ที่ 6
 
 FB:>> ครูน้ำผึ้ง
ม.2  FB:>> ครูรัชพล  FB:>>ครูจิยาภรณ์
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
 สัปดาห์ที่ 6
 
 FB:>> ครูน้ำผึ้ง
ม.3  FB:>> ครูรัชพล  FB:>>ครูจริยาภรณ์ 
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
 
 FB:>> ครูน้ำผึ้ง

 รายวิชา เพิ่มเติม การงานอาชีพ

ม.1 ม.2 ม.3
FB:>> ครูธิดาภรณ์
-ปฐมนิเทศวิชาการงานอาชีพ ง 21201  การถนอมอาหาร ชม.1
FB:>> ครูธิดาภรณ์
-ปฐมนิเทศวิชาการงานอาชีพ ง 22201 ขนมไทย ชม.1

FB:>> ครูธิดาภรณ์
-ปฐมนิเทศวิชาการงานอาชีพ ง 23201 งานใบตอง ชม.1

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835