ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

326 หมู่ 2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02 5734835  
E-mail : k1_school@hotmail.com

♥ วิสัยทัศน์ 
 
     นักเรียนโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา  1 เป็นพลเมืองดี มีองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

♥ ปรัชญา ♥
     "การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"

♥ อัตลักษณ์ของนักเรียน ♥
      "มีการออม"

♥ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ♥
      "การส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


 

 

dot


กิจกรรมลอยกระทง


ชมภาพกิจกรรม

More...


ชมภาพกิจกรรมicon

More...
dot


ชมภาพกิจกรรมicon

More...


สำหรับคุณครูทุกสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับicon

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ผู้รับผิดชอบ ณัฏฐิตาพัฒน์ มหาวัน, สุจิตตรา เมาลิชาติ