ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 

                    

 

พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 พล.ต.ท.โสภณ  พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายเกรียงยศ  สุดลาภา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
 
 

นายศักดิ์ชัย บุญมา
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 

 นายสกลธี  ภัททิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

 
นายเกรียงพล  พัฒนรัฐ
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

    
  
 

นางวันทนีย์  วัฒนะ

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายพิชญา  นาควัชระ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายสมพงษ์  เวียงแก้ว

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


นายขจิต  ชัชวานิชย์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายสมภาคย์  สุขอนันต์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 

 

 

  

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นายธนิต กิตติพัธโนทัย
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

 

 

นางสาวน้ำฝน  อยู่ดี
สำนักงานเลขานุการ

 

 

นางเบญจมาศ  วงษ์ระวีวัฒน์
กองการเจ้าหน้าที่

นางวิชชุวรรณ อำไพรัตน์
                กองคลัง                      

นางบุบผาศิริ ไชยมงคล
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

 

 

นางสาวศุภร  คุ้มวงศ์
สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

(ว่าง)

 

 

 

 

 


สถาบันพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 (ว่าง)

 

 

 

 


กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

 

 หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835