ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร

 

 

  

 

 

นายสมภพ นิลทคช

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางสาวนภาพร  กลจังหรีด

    นางสาวสำเนียง  กอเดช

 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835