ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร

 

 

  

 

 

นายสมภพ นิลทคช

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

นางสาวนภาพร  กลจังหรีด

    นายเสาวศักดิ์  ผาสุข  

 นายสุริยันต์ สินธิบูรณ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835