ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้าราชการครู

 

         
น.ส.ทัศนีย์  สระทองแดง 

นางนงเยาว์  แสงสง่าศรี

นายรัชพล ฟองฤทธิ์ 

ครู คศ.3

ครู คศ.3

 ครู คศ.3 

        

 

 

  นายเกรียง เรือนเหลือ

 

  ครู คศ.3

 

           

 

 

     
   

 

       

 

 

 นางดวงตา สีหามาตย์

 

 

 ครู คศ.2

 

 

 

 น.ส.บัวบาน ภูผิวฟ้า

นางสุธิรา แก้วหนองปิง

นายทองคูณ เห็มวิจิตร

ครู ค.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2

 

           

 

 างศิณัฐตา เนียมกลาง

น.ส.ณัฏฐิตาพัฒน์ มหาวัน

นายวสันต์ บุตรบาล 

ครู คศ.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2

 

 นางระยอง ภูมิประหมัน

 นายหัสชัย ม้าเสมอ

นางปทิดา ชีพเมืองแมน

 ครู คศ.2

ครู คศ.2

 ครู คศ.2

 

 

นางชลธิญา  ทุมไมล์

นางจันทร์เพ็ญ  ทองอ่อน

 น.ส.เกศินี อรัญภูมิ

 ครู คศ.2

 ครู คศ.2

ครู คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.กัณทิมา จันทมาลา

 น.ส.สุจิตตรา เมาลิชาติ

นายวุฒิชัย อยู่เป็นสุข 

 ครู คศ.2

 ครู คศ.2

ครู ค.2

 

 

น.ส.รังสินีติ์  ชูเทียน

น.ส.วรารัตน์  เสริมพงษ์ศิริ 

นางอุษณีย์  เพ็ชรทวี

 ครู คศ.2

 ครู คศ.2 

ครู คศ.2
   
 นางชนาภา พงษ์เพชรดิถ นายคำตัน  สมบูรณ์ น.ส.คนึงนิตย์ ละสา
 ครู คศ.2  ครู คศ.2 ครู คศ.2
     
     
     

 

นางวนิดา  เสาเงิน

นางจริยาภรณ์ ชมเชย

นางอมรรัตน์  ขาวเต็มดี 

ครู คศ.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2
  

 

 

 น.ส.นิชานันท์  เมฆะโชติอนันต์

 น.ส.มีนา  ใจงาม

น.ส.อาจรีย์  คำคึม

ครู คศ.2

 ครู คศ.2

 ครู คศ.2

 

 

  

น.ส.วิภาวี  เนตรเสนา

น.ส.ณัฐกานต์  ตระกูลโกศล

       นายธนกร  ไชยชาติ
 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 
   

 

 
 น.ส.คณาฤทธิ์  วิดไธสง  นายยศสรัล  สุดดีพงษ์  น.ส.นัชชา  ฑีฆายุวัฒนา 
ครู คศ.1 ครู คศ.1  ครู คศ.1  

  

 

 

น.ส.ฉัตราภรณ์  กาลจักร น.ส.รัตนา  วันงาม น.ส.พิชญ์วรัญ  สิริสินอังกูร
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

 

 

น.ส.อารยา  เสถียรธนานนท์

 นายรัตนชัย แก้วแสน

  น.ส.วาสนา คันธจันทร์
 ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย

  ครูผู้ช่วย 

 

   
   

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835