ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้าราชการครู

 

          
น.ส.ทัศนีย์  สระทองแดง 

นางนงเยาว์  แสงสง่าศรี

นางโกสุม จริตรัมย์

ครู คศ.3

ครู คศ.3

ครู คศ.3

        

 

 

  นายเกรียง เรือนเหลือ

นายรัชพล ฟองฤทธิ์

  ครู คศ.3

 ครู คศ.3

           

 

 

  น.ส.สุรัตน์ จงรักษ์  
ครู ค.2  

 

 

       

 น.ส.จุตติมา สาตราภัย

 นางวันดี  บุญชู 

นางดวงตา สีหามาตย์

ครู คศ.2

 ครู คศ.2

ครู ค.2

 

 

 น.ส.บัวบาน ภูผิวฟ้า

นางสุธีรา แก้วหนองปิง

นายทองคูณ เห็มวิจิตร

ครู ค.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2

 

           

 

 างศิณัฐตา เนียมกลาง

น.ส.ณัฏฐิตาพัฒน์ มหาวัน

นายวสันต์ บุตรบาล 

ครู คศ.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2

 

 นางระยอง ภูมิประหมัน

 นายหัสชัย ม้าเสมอ

นางนุชจรี ชีพเมืองแมน

 ครู คศ.2

ครู คศ.2

 ครู คศ.2

 

 

นางชลธิญา  ทุมไมล์

นางจันทร์เพ็ญ  ทองอ่อน

 น.ส.เกศินี อรัญภูมิ

 ครู คศ.2

 ครู คศ.2

ครู คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.กัณทิมา จันทมาลา

 น.ส.สุจิตตรา เมาลิชาติ

 นางสาวกนิษฐา  พิรักษา

 ครู คศ.2

 ครู คศ.2

ครู ค.2

 

 

น.ส.รังสินีติ์  ชูเทียน

น.ส.วรารัตน์  เสริมพงษ์ศิริ 

นางอุษณีย์  เพ็ชรทวี

 ครู คศ.2

 ครู คศ.2 

ครู คศ.2
   
 นางชนาภา พงษ์เพชรดิถ นายคำตัน  สมบูรณ์ น.ส.คนึงนิตย์ ละสา
 ครู คศ.2  ครู คศ.2 ครู คศ.2
   
  นายวุฒิชัย อยู่เป็นสุข นายธนวัฒน์   เขียวหวาน
   ครู คศ.2   ครู คศ.2

 

นางวนิดา  เสาเงิน

นางจริยาภรณ์ ชมเชย

นางอมรรัตน์  ขาวเต็มดี 

ครู คศ.2

ครู คศ.2

ครู คศ.2

 

 

นางสาวณัฐลณี  ช้อนทอง

 น.ส.มีนา  ใจงาม

น.ส.อาจรีย์  คำคึม

ครู คศ.1

 ครู คศ.1

 ครู คศ.1

 

 

 

น.ส.วิภาวี  เนตรเสนา

น.ส.ณัฐกานต์  ตระกูลโกศล

 
 ครู คศ.1 ครู คศ.1  
 

 

 
     
     

 

 

 

นายธนกร  ไชยชาติ  น.ส.คณาฤทธิ์  วิดไธสง น.ส.นิชานันท์  เมฆะโชติอนันต์
 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 น.ส.น้ำผึง  โพธิ์ศรี

 นายยศสรัล  สุดดีพงษ์

  
 ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย

 

 

   
   

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835