ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot




ครูพี่เลี้ยง

 นางเกษร  การิกาญจน์

นางยุวดี ประสพนิล

 

 

 นางอำนวย เกตุสุวรรณ์

นางศิริพร คำนวณสกุลณี 

 

นางสาวเมลาณี  ศรีบุญ

นางขวัญจิต จุลวัจนะ
   

 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835