ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เขตหลักสี่

 สำนักงานเขตหลักสี่ 

ประวัติสำนักงานเขตหลักสี่

              สำนักงานเขตหลักสี่เป็นเขตชั้นนอก จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545  โดยแบ่งพื้นที่ออกจากเขตดอนเมือง มีพื้นที่ปกครอง 25.06 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 แขวง คือ แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขน ที่มาของชื่อเขตตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาชื่อเขตใหม่อันประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายต่างๆ  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน ส.ส. ,ส.ก. ,ส.ข. ,ผู้นำชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ฯลฯ   ได้พิจารณาเห็นว่ามีที่มาสองประการ   คือ  ประการแรก  มาจากชื่อ "บ้านหลักสี่"   ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5   ครั้งที่มีการขุดคลองเปรมประชากรเพื่อเป็นทางลัด  ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลองขุดนั้นกำหนดหลัก   บอกระยะทางไว้ทุกระยะ  100  เส้น       ทำให้ชุมชนที่ตั้งอยู่ที่หลักบอกระยะที่สี่มีชื่อเรียกว่า "บ้านหลักสี่" ประการที่สอง มาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อ ร.ศ.113 มีการก่อการยึดอำนาจการปกครอง  (กบฎบวรเดชฯ) ทางราชการได้ใช้ชุมทางรถไฟหลักสี่   และวัดหลักสี่เป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในการปราบกบฎครั้งนั้น    ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการฯ จึงเห็นพ้องต้องกันให้ตั้งชื่อเขตใหม่ว่า "หลักสี่"

         ที่ตั้ง 999 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0 2982 - 2081 - 2
  โทรสาร : 0 2576 - 1380

 

ตราประจำสำนักงานเขตหลักสี่ 

                    ตราประจำสำนักงานเขตหลักสี่เป็นตราสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งแตกต่างจากเขตอื่นๆ ที่เป็นตรารูปวงกลม มีรูปพระเจดีย์วัดหลักสี่ เป็นสีเหลือง บนพื้นสีฟ้า

สีประจำเขตคือสีฟ้า-เหลือง

 

แผนที่เขตหลักสี่

 

การติดต่อสื่อสาร

สำนักงานเขตหลักสี่
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2576-1333 , 0-2576-1442
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2576-1373
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2576-1392
ฝ่ายปกครอง 0-2576-1380 , 0-2982-2081 , 0-2982-2082
ฝ่ายทะเบียน 0-2982-2083 , 0-2982-2084 , 0-2576-1362
ฝ่ายโยธา 0-2576-1404 , 0-2982-2080
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2576-1440
ฝ่ายรายได้ 0-2982-2085 , 0-2982-2086
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2982-2096 , 0-2982-2097 , 0-2576-1393
ฝ่ายการศึกษา 0-2982-2093-4
ฝ่ายการคลัง 0-2982-2087 , 0-2982-2088 , 0-2576-1367
ฝ่ายเทศกิจ 0-2576-1366 , 0-2576-1447 , 0-2982-2095
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2576-1394 , 0-2982-2091

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835