ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑

                  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่งสองห้อง   การเคหะแห่งชาติได้ก่อตั้งโรงเรียนพร้อมกับการจัดสร้างชุมชนเคหะทุ่งสองห้องเพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียน  โดยมอบให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบบริหารงาน  และตั้งชื่อโรงเรียนเป็นทางการว่า  โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1  ซึ่งในขณะนั้นมีพื้นที่     8  ไร่  1  งาน   9  ตารางวา  มีอาคารตึก 2 ชั้น 2 ห้อง  พร้อมด้วยอาคารห้องสมุด  โรงอาหาร  และห้องส้วมนักเรียน

               โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2527  โดยรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6  จำนวน  9 ห้องเรียน  มีนักเรียน  229  คน  ครู  9  คน  ภารโรง  1  คน      โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทุกปี  จึงมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก  1  หลัง  เป็นตึก  4  ชั้น  ใน  พ.ศ.  2530

               พ.ศ.  2536  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  อีก  1  หลัง  เพื่อรองรับชั้นมัธยมศึกษา  ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารตึก  2  ชั้น  ทั้ง  2  หลัง  และก่อสร้างอาคารใหม่เป็นตึก  4  ชั้น  และ  5  ชั้น  เนื่องจากอาคารตึก 2 ชั้น  ทรุดร้าวอย่างมาก  ประกอบกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ทำให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

                ปัจจุบันโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1  ตั้งอยู่เลขที่  326  หมู่ 2  ถนน    วิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีพื้นที่  8  ไร่ 2 งาน 1     ตารางวา  ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารหอสมุด 1 หลังโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง  ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงต้องเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835