ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 1

คน
รองผู้อำนวยการ

 

 

 3

คน
ครู 

 

 

 50

คน
พี่เลี้ยง

 

 

 6

คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

1

คน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 

 1

คน
พนักงานสถานที่

 

 

 7

คน
คนสวน

 

 

1

คน

 

 

รวมจำนวนบุคลากร

 

70 

 

คน

 

 

หมายเหตุ          ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

  

 

 

ลำดับ

 

 

เลขที่ตำแหน่ง

 

 

ชื่อ - สกุล

 

 

ตำแหน่ง

 

1

 

1(บ)

 

 

นางฐิติมน  นาคครุฑ

 

ผู้อำนวยการ

 

2

 

2(บ)

 

นายเสาวศักดิ์  ผาสุข

 

 

 รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ-บุคลากร

 

3

 

3(บ)

 

นางสาวนภาพร  กลจังหรีด

 

 

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

4

 

50(บ)

 

 

  นายยอดชาย  กองทอง

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

5

 

5(ป)

 

น.ส.วิภาวี เนตรเสนา 

 

 

  ครูผู้ช่วย

 

6

 

6(ป)

 

นายทองคูณ เห็มวิจิตร 

 

 

  ครู คศ.2

 

7

 

7(ป)

นางสาวนิชานันท์  เมฆะโชติอนันต์

ครูผู้่ช่วย

 

8

 

8(ป)

น.ส.กัณทิมา  จันทมาลา

 

ครู คศ.2

 

9

 

9(ป)

นางวนิดา  เสาเงิน

 

ครู คศ.1

 

10

 

10(ป) 

 

น.ส.บัวบาน ภูผิวฟ้า

 

 

 ครู คศ.2

 

11

11(ป) นายยศสรัล  สุดดีพงษ์

 

 ครูผู้ช่วย

12 12(ป) น.ส.มีนา  ใจงาม ครู คศ.1

 

13

13(ป) นางอมรรัตน์  ขาวเต็มดี

 

ครู คศ.1

 

14

14(ป) ว่าที่ ร.ต.ธนาวุธ  พินทา

 

ครู คศ.1

 

15

 

15(ป)

น.ส.สุรัตน์ จงรักษ์ 

 

ครู คศ.2

 

16

 16(ป)

นายเอกบดินทร์  นันท์เชียงเครือ ครู คศ.1

 

17

17(ป) น5งระยอง  ภูมิประหมัน ครู คศ.2
18 19(ป) น.ส.จริยาภรณ์  ชมเชย ครู คศ.1

 

19

 

20(ป)

 

นางโกสุม จริตรัมย์

 

 

 

ครู คศ.3

 

20

 

21(ป)

นายหัสชัย  ม้าเสมอ ครู คศ.2

 

21

 

23(ป)

 

นางสุธิรา แก้วหนองปิง    

 

 

 

ครู คศ.2

 

 

22

 

24(ป)

 

น.ส.จุตติมา สาตราภัย  

 

 

ครู คศ.2

 

 

23

 

28(ป)

นายคำตัน  สมบูรณ์

 

 

ครู คศ.2

 

24

 

29(ป)

นางอุษณีย์  สิงหนาท

 

 

ครู คศ.2

 

25

30(ป) น.ส.สุจิตตรา  เมาลิชาติ ครู คศ.2
26 32(ป) น.ส.อาจรีย์  คำคึม ครู คศ.1

 

27

33(ป) นางศิณัฐตา  เนียมกลาง ครู คศ.2

 

28

 

 

35(ป)

 

นายวุฒิชัย  อยู่เป็นสุข   

ครู คศ.1

 

29

 

36(ป)

 

น.ส.เกศิณี  อรัญภูมิ

ครู คศ.2

 

30

 

37(ป)

 


 

31

38(ป) น.ส.นุชนารถ  พิลึก

 ครู คศ.2 

 

 

32

 

 

39(ป)

 

นายวัลลภ ลาภจิตร       

 

 

 ครู คศ.2

 

33

 

40(ป)

น.ส.รังสินีติ์  ชูเทียน

 

ครู คศ.1

 

34

 

41(ป)

นางจันทร์เพ็ญ  ทองอ่อน

 

 

 ครู คศ.2

 

 35

 

 

44(ป)

 

น.ส.ณัฏฐิตาพัฒน์ มหาวัน

 

 

 ครู คศ.2

36

 

 

46(ป)

 

นายเกรียง เรือนเหลือ 

 

 

 ครู คศ.3

 

37

 

 

47(ป)

น.ส.น้ำผึ้ง  โพธิ์ศรี 

 

 

 ครูผู้ช่วย

 

38

 

52(ป)

น.ส.วรารัตน์  เสริมพงษ์ศิริ

 

 

 ครู คศ.2

 39

 

54(ป)

 

นางธิดาภรณ์ เกษสุวรรณ

 

 

 ครู คศ.3

 

40

 

55(ป)

 

น.ส.ชนาภา  พงศ์เพชรดิถ

 

ครู คศ.1

 

41

 

 

56(ป)

 

นางนงเยาว์ แสงสง่าศรี

 

 

 ครู คศ.3

 

42

 

 

58(ป)

 

น.ส.ทัศนีย์ สระทองแดง  

 

 

 ครู คศ.3

43

 

 

60(ป)

 

นางดวงตา สีหามาตย์     

 

 

 ครู คศ.2

44

 

 

63(ป)

 

นางอรวรรณ ปิยะมาตย์ 

 

 

 ครู คศ.2

 

45

 

65(ป)

 

นางวสันต์  บุตรบาล

 

 

 ครู คศ.2

 

46

 

67(ป)

 

นายรัชพล  ฟองฤทธิ์

 

 

 ครู คศ.3

 

47

 

68(ป)

 

นางวันดี บุญชู

 

 

 ครู คศ.2

48 69(ป) นายธนวัฒน์  เขียวหวาน ครู คศ.1

 

49

 

74(ป)

 

นางนุชจรี  ชีพเมืองแมน

 

 

 ครู คศ.2

50

 

 76(ป)

 

นางนาฏอนงค์  ชีวะปรีชา

 

 

 

 ครู คศ.2

51

 

 

 77(ป)

 

 นางชลธิญา  ทุมไมล์

 

 

 

 ครู คศ.2

 

52

78(ป) น.ส.คนึงนิตย์  ละสา

 

ครู คศ.2

53  79(ป) น.ส.กนิษฐา  พิรักษา

 

ครู คศ.2

54 (ป) นายยศสรัล  สุดดีพงษ์

 

ครู คศ.2

 

55

 

 

คว.1

 

นางสาวภัทรา  บุญแล 

 

เจ้าพนักงานธุรการ

56

 

 

คว.2

 

นางวรฤทัย  ฟองฤทธิ์

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

57 1 นางศิริพร คำนวนสกุลณี  พี่เลี้ยง

 58

 

 

2

 

นางยุวดี ประสพนิล 

 

พี่เลี้ยง

59

 

 

3

 

นางอำนวย เกตุสุวรรณ์ 

 

พี่เลี้ยง

60

 

 

4

 

นางสาวเมลาณี  ศรีบุญ

 

พี่เลี้ยง

61

 

 

5

 

  นางเกษร  การิกาญจน์     

 

พี่เลี้ยง

62

 

 

6

 

นางขวัญจิต  จุลวัจนะ

 

พี่เลี้ยง

 

63

 

10

 

นายสมบัติ จวบมี   

 

พนักงานสถานที่

 

 

64

 

11

นางนวลอนงค์  จีวะสังข์

 

พนักงานสถานที่

65 12 นายอนุสรณ์  ทันประโยชน์ พนักงานสถานที่

 

66

 

13

 

นายวุฒิศักดิ์  ยอดเจริญ  

 

พนักงานสถานที่

 

67 14 นายธีระพงษ์  ศิริอัฐ พนักงานสถานที่
68 15 นายจินดา  ทุรินไธสง พนักงานสถานที่
69 16 นายไพทูน  แก่นมาก พนักงานสถานที่
70 17 นายชาญชัย  สัตหะ คนสวน

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835