ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

 

   ♣ วิสัยทัศน์ ♣

     “  นักเรียนโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เป็นพลเมืองดี มีองค์ความรู้ สู่อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

  

  ♥ ปรัชญา ♥        

 

    "การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"

     

♥ อัตลักษณ์ของนักเรียน ♥        

  

    "มีการออม"

  

♥ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ♥        

 

    "การส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

  

 ♥ พันธกิจหลัก ♥

                              1.       พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.       จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีองค์ความรู้ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม

3.       พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

4.       พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5.       ส่งเสริมการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยการบูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  

♥ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน ♥ 

1.       สร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี และมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.       พัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีองค์ความรู้ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม

3.       พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะตามมาตรฐาน และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4.      เสริมสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษา

 

5.      ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835