ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหารเขตหลักสี่

       

 

 

 

 

 

 

       
           
   
 

นายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ  

 
 

ผู้อำนวยการเขตหลักสี่

 

 

 

 

 

นางสุกัญญา  น้อยเกษม

 

 พันจ่าอากาศโท ยุทธพล  กล้าสงคราม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หลักสี่

 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่
     
นางชุติมา  เปลี่ยนรัศมี นางลดาวัลย์  นนทศิลา

 นายพนม  ยิ้มศรี

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายศึกษา

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

     
 นางจรรยา  สุพัฒนกุล นางธนาทิพย์  ตรงชาติ นายปวุติ  บุณยาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายโยธา
     
 นางอนัญญา  สติดี นายประจวบ  น้อยอามาตย์ นายพิสูจน์  คงคา
หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 

   
  นางสาวพัณณิตา  ไชยสาคร   
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
       
                           
         หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม  2562      
                           
                             
                         
                             
     
 
 

 
   
                             
                         
                             
     
 
 
 
   
                             
                         
                             
         
 
   
                             
                         
                             
         
 
   
                             
                         
                             
         


 
   
                             
                         
                             
     
 
       
         Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835