ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหารเขตหลักสี่

       

 

 

 

 

 

 

       
           
     
 

นางสมฤดี  ลันสุชีพ  

 
 

ผู้อำนวยการเขตหลักสี่

 

 

 

 

 

นายอัมรินทร์  จารุตามระ

 

 นายประจวบ  น้อยอามาตรย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หลักสี่

 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่
     
นางสาวจารุณี  โยธาพิทักษ์ นางสาวคัทยา  วิจิตรพันธุ์

 นายรัฐ  นนทา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

     
 นางชุติมา  เปลี่ยนรัศมี นางสาวณพัฐอร  สุรมณี -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายโยธา
     
 นางสาวกรรณิการณ์  ทองชุม นางสาวจิตสุพัฒน์  อาคมพัฒน์ นายพงษ์ศักดิ์  สุกกาดำ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 

     
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
       
                           
         หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม  2566      
                           
                             
                         
                             
     
 
 

 
   
                             
                         
                             
     
 
 
 
   
                             
                         
                             
         
 
   
                             
                         
                             
         
 
   
                             
                         
                             
         


 
   
                             
                         
                             
     
 
       
         Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835