ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ความสำเร็จ

 

 

 

♥ ความสำเร็จโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑  ปีการศึกษา  2564 ♥

  โรงเรียนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก ทุกมาตรฐาน

 

  โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 ON ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
  นางสาวกนิษฐา พิรักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาดีเด่น  จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   

 

 

 

 

♥ ความสำเร็จโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑  ปีการศึกษา  2562 ♥

  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากพระองค์ท่าน ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

  เด็กชายณฐพรต มารศรี ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย   

 

  

 

 

♥ ความสำเร็จโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑  ปีการศึกษา  2561 ♥

  เด็กหญิงชนิกานต์ ขันทอง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากงานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ณ วัดราชบพิธ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

 

  ด.ญ.ปรายฟ้า อาสายุทธ์,  ด.ญ.รมยเนตร บุญรอด และด.ญ.ภัทรวดี  วงษ์ไชยา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกิจกรรมงานประดิษฐ์ การประกวดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย และกิจกรรมทักษะอาชีพของสถานศึกษาในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561  

 

 

  เด็กหญิงชนิกานต์ ขันทอง ได้รับรางวัลชละเลิศ การแข่งขันภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัีธยมศึกษาปีที่1-3  ประเภทการเขียนเรียงความ จากการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561

 

   เด็กหญิงแก้มมณวรัตน์ พรหมรังษี,  เด็กหญิงแก้วมงกุฎ พรหมรังษี และเด็กหญิงอาภัสรา เชื้อวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดกิจกรรมงานคหกรรม การประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6จากการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย และกิจกรรมทักษะอาชีพของสถานศึกษา  ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561

 

   เด็กชายวัชรากร  แสนอุบล, เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์แทน และ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ยาคำ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกิจกรรมงานประดิษฐ์ การประกวดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติ ระดับปฐมวัย  จากการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย และกิจกรรมทักษะอาชีพของสถานศึกษาในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561

 

  เด็กชายนิลภัทร  นัสดา, เด็กหญิงอภิสรา  ยิ้มสมบัติ และ เด็กหญิงภรณ์ชนก  ชินหงษ์  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกิจกรรม งานเกษตรการประกวดการจัดสวนถาด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จากการประกวด/แข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย และกิจกรรมทักษะอาชีพของสถานศึกษาในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561

 

 

 

♥ ความสำเร็จโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑  ปีการศึกษา  2560 ♥

  โรงเรียนเข้ารับพระราชทานป้ายสนองงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2560

  เด็กชายณฐพรต มารศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเล่านิทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมการประกวดทักษะภาษาไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

♥ ความสำเร็จโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑  ปีการศึกษา  2558 ♥

  รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

  โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนแกนนำการอ่านยอดเยี่ยม จากนายอรรถพร  สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ  ห้องรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  29  กรกฎาคม  2558

  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่สนับสนุนและส่งเสริมการสอบธรรมศึกษา สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง  จากคณะสงฆ์เขตดอนเมือง – หลักสี่ 

  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2558-2560

  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกระทงประเภทสวยงาม จากสำนักงานสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานครCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ 326 หมู่2 แขวงทุ่งสองห้อง สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 5734835